Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karar uyarınca veri sorumluları siciline kayıt tarihleri 2021 sonuna kadar uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, COVID-19 pandemisi nedeniyle kayıt aşamalarında gecikmeler yaşandığına dikkat ederek ilgili sorumlulara ait kayıt sürelerinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre faaliyet konusu kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluların ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki sorumluların kaydı için süre 31 Aralık 2021’e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan “Veri Sorumluları Siciline kayıt tarihlerinin uzatılması” başlıklı karara ilişkin tam metin şu şekilde:

“Dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren salgın nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Scicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğineki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine

 kadar uzatılmasına,

  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.”